Köszöntő

A Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesülete – 2015
„Múltunk kötelez a méltó folytatásra” (Teleki Pál)

Alma mater!” – mondták a régiek előszeretettel, midőn gimnáziumukról, életük egy szeletének színhelyéről szóltak. Bizony mi, „mai” fiatalok, amolyan 20–21. századi „lendülettel” igen ritkán vesszük szánkra e szavakat, elgondolkozva e kifejezés valódi s személyes jelentésén. 

Egyesületünkbe olyan végzősök jelentkezését várjuk, akiket megérintett  az iskola és a premontrei hagyományok szellemisége, s akik az ehhez való kötődésüket szeretnék ily módon is kifejezni. Akik felismerték, hogy többet kaptak ettől az iskolától, mint egy érettségit. Azokat várjuk, akikben tehát megvan a felismerés, hogy tartoznak egykori gimnáziumukhoz, s ezt a tartozást szeretnék tettekre is váltani: az Egyesület keretein belül munkálkodva ápolni és táplálni a premontrei szellemiséget, segíteni az iskola működését, fennmaradását és jelenlegi tanulóinak boldogulását.

Az Öregdiák Egyesület kapui nyitva állnak minden itt végzett öregdiákunk előtt akár évek múltán is; mindenkit szeretettel várunk!

Fényi Ottó atya, iskolánk újraindítója szavaival: „Egyesületünk tovább folytatja a megkezdett utat; ápoljuk hagyományainkat, a rend iránti elkötelezettségünk és iskolánk szellemiségének jegyében.

A gödöllői premontreiek és a gimnázium történetének rövid vázlata

Arbor succisa virescit
(„A megnyesett fa újra kizöldül”)

A Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumot fenntartó premontrei rend Magyarországon sokévszázados múlttal rendelkezik. A hagyományok szerint az első szerzetesek még Szent Norbert életében, a 12. században kerültek Magyarországra, és azóta tevékenyen vettek részt az ország vallási, kulturális és igazgatási életében.

A megszüntetéseket követően a premontrei rend, majd a gimnázium sorsa is az újraindulás: Arbor succisa virescit!

II. József a 18. század végén feloszlatta az összes szerzetesrendet, de 1802-ben a bencés, a ciszterci és a premontrei rendet visszaállították régi jogaiba annak feltételével, hogy felvállalják az ifjúság középiskolai oktatását, nevelését. A Jászóvári Prépostság keretében ekkor alapították a kassai, rozsnyói és nagyváradi gimnáziumokat, melyek az 1920-as évek kezdetéig, a trianoni békediktátum okozta országfeldarabolásig működhettek.

A „modernkori” újraindítás első megvalósítója Dr. Takács Menyhért volt, aki megszerezve az állam hathatós támogatását, a szükséges financiális eszközöket, a Koronauradalom által rendelkezésre bocsátott Fácánosban felépítette a gödöllői gimnáziumot, kollégiumot és rendházat, mely a Trianonban elszakított területekre eső három gimnázium helyett 1924 szeptemberében, kilencvenegy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, biztosítva ezzel a megszüntetett iskolák nagytudású, széles műveltséggel rendelkező tanárainak áttelepítését, és általuk a magyar ifjúság további nevelését, tanítását. Nem őrajta múlt, hogy nagy műve huszonnégy év múlva elenyészni látszott. Az 1948-as államosításig huszonnégy évfolyam tanulóifjúsága végezte itt tanulmányait.

A 20. század második nagy újraindítása a magyarországi kommunista államrend bukását követő évek lehetőségeit megragadó Fényi Ottó kormányzó perjel műve. Egy sok szegmensében ellenséges közegben, támogatás és segítség nélkül, hűséges öregdiákjaira is támaszkodva harcolta ki a szinte hihetetlent: 1992-ben a korábbi, negyed százados gödöllői múltra visszatekintő gimnázium újra megnyitotta kapuit.

Az Öregdiák Egyesület múltja és jelene

Egyesületünk 1989. szeptember 3-án alakult meg, az 1931-ben alapított Jászó Premontrei Iskolák Barátainak Szövetsége utódaként. Célkitűzései közé tartozik – egyebek mellett – a premontrei gimnáziumok évszázados hagyományainak megőrzése, a múlt emlékeinek feltárása és gondozása, valamint mindezek alapján a gimnázium jelenének és jövőjének segítő alakítása. Az egyesület megalakulása óta folyamatosan dolgozik, egyre nagyobb mértékben támaszkodva a fiatal-öregdiákokra, akik – egyesületünkbe belépve – részt vesznek annak munkájában és egyre nagyobb mértékben annak irányításában is.

Szerkezetét tekintve Egyesületünk a Közgyűlésből és a Közgyűlés által megválasztott  három tagú Elnökségből áll. A Közgyűlésnek minden, az Egyesületbe belépő öregdiáktársunk teljes jogú tagja. Fontos, minden tagot érintő kötelezettség a tagdíj fizetése, melyet az első kereset után kell majd elkezdeni fizetni. (Jelenlegi összege: 1500 Ft/év).

Az Elnökség munkáját az általa felkért Tanácsadó Testület segíti.

Célkitűzéseinket Alapszabályunk foglalja össze:

 1. Az Egyesület célja alapvetően kulturális és szociális tevékenység. Ezen belül:
  1. a történelmi Magyarország területén egykor működő premontrei prépostságok és iskolák emlékeinek ápolása, különös tekintettel a műemlékekre,
  2. a gimnáziumokban folyt tanító-nevelő munka szellemének és hagyományainak felelevenítése, ápolása,
  3. az öregdiákok közti kapcsolatok elmélyítésének elősegítése,
  4. a rászoruló volt és jelenlegi tanárok és diákok támogatása,
  5. az öregdiákok szükség szerinti képviselete,
  6. az öregdiákok és a gimnázium közötti kapcsolatok ápolása és elősegítése,
  7. az Egyesület céljaival kapcsolatos rendezvények szervezése,
 2. Az (1.) bekezdésben jelzett célok elérése érdekében kapcsolatot létesít és tart fenn hasonló jellegű bel- és külföldi szervezetekkel.
 3. Az Egyesület a tevékenységeit a kereszténység értékeinek és tanításainak megfelelően végzi.

Évente kétszer megjelenik az Egyesületi Körlevél, mely az öregdiákokkal és a gimnáziummal kapcsolatos eseményekről, hírekről ad tájékoztatást. Lehetőség van ezt az újságot nyomtatott formában megkapni, de a kor igényeinek megfelelően mindenki megkaphatja elektronikus formában is, illetve az Egyesület honlapján is elérhető.

Sok szeretettel hívunk tehát Mindnyájatokat közös céljaink megvalósítására!

a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület Elnöksége